Porukassa joukko-ostamisalustan käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen

1.1 Soveltamisala

Porukassa on FriendsIn Oy:n (y-tunnus 3092152-1, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) kuluttajille ja yhteisöille, osoitteessa kilpailuta.porukassa.fi, tarjoama joukko-ostamispalvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelussa käyttäjät (jäljempänä ”Asiakas”) voivat liittyä ohjatusti yhteiseen ostopooliin solmiakseen myyjien (jäljempänä ”Myyjä”) kanssa hyödykkeen tai palvelun hankintasopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”).

Palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

1.2 Muut sovellettavat ehdot

Sen lisäksi mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla ja/tai muutoin Palvelun yhteydessä.

Mikäli Asiakas solmii sopimuksen Myyjän kanssa, Asiakas sitoutuu noudattamaan Myyjän kulloinkin voimassaolevia sopimusehtoja.

2. Palvelun käyttö

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

Palvelu sisältöineen on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopijakumppaneilla.

Asiakas saa Palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

Asiakas ei saa käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

3. Kilpailutus

Palvelussa Asiakas voi liittyä mukaan yhteiseen ostopooliin saadakseen siten hyödykseen yhteisen ostovoiman tuoman neuvotteluedun.  Palveluntarjoaja ilmoittaa palvelussa kulloisenkin kilpailutettavan hyödykkeen tai palvelun sekä kilpailutusajankohdan, johon mennessä ilmoittautumisen tulee olla tehtynä.  Ilmoittautumisjankohtaan mennessä mukaan tulleiden Asiakkaiden ostovolyymi lasketaan yhteen ja Palveuntarjoaja toimittaa tiedot kootusti Myyjille, jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa tehdä tarjous.  Myyjät voivat vaihdella eri kilpailutuskierroksilla.   Paveluntarjoaja valitsee ostopoolille annettujen tarjousten perusteella  sopivimman tuotteen mm. hinnan perusteella ja ilmoittaa pooliin osallistuneille voittaneen tarjouksen ehdot. Palveluntarjoaja toimittaa Asiakkaiden yksilöidyt tiedot kilpailutuksen voittaneelle Myyjälle Sopimuksen laatimista varten. Asiakkaan Palvelun kautta tekemä tilaus on sitova ja sopimus syntyy, kun Myyjä on lähettänyt Asiakkaalle vahvistusilmoituksen. Tämä ei estä Asikasta käyttämästä hänelle KSLn mukaan kuuluvaa peruuttamisoikeutta, mutta perusteeton peruutus voi johtaa Asiakkaan sulkemisen pois seuraavilta kilpailutuskierroksilta.

4. Asiakastiedot

4.1 Asiakkaan antamat tiedot

Asiakkaan tulee antaa Palveluntarjoajalle Palvelun toimittamista varten tarvittavat, Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

4.2 Asiakkaan tietojen rekisteröinti ja käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja sekä omaan lukuunsa että Myyjän lukuun.

Tehdessään tilauksen Palvelun kautta ja/tai rekisteröityessään Palveluun Asiakkaasta tulee Palveluntarjoajan asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään mm. Palvelun toteuttamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, tilastointiin, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Palveluntarjoajalla sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia) varten henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit voivat lähettää Asiakkaalle suoramarkkinointia sähköisesti (kuten sähköpostitse tai tekstiviestien välityksellä) Asiakkaan antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Asiakas voi tutustua Palvelun tietosuojaselosteeseen täällä. Asiakas voi tutustua valitun Myyjän tietosuojaselosteeseen Myyjän internet-sivuilla ja/tai henkilökohtaisesti Myyjän luona.

4.3 Luottotietojen tarkistaminen

Palveluntarjoaja voi tarkistaa Asiakkaan luottotiedot Myyjän lukuun. Palveluntarjoaja ei käsittele luottotietoja omaan lukuunsa.

4.4 Evästeet ja muut tunnisteet

Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin.

4.5 Asiakkaan kielto-, tarkastus- ja oikaisuoikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle.

Asiakkaalla on lisäksi oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot. Asiakas voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti kirjallisesti Palveluntarjoajalle osoitetulla omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Jos Asiakkaan tiedoissa on virheitä, Asiakas voi esittää Palveluntarjoajalle virheen korjaamista koskevan pyynnön verkkosivujen kautta.

4.6 Tietoturvallisuus

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelujen ja Asiakkaan tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja säilyttää kaikki Asiakasta koskevat tiedot luottamuksellisina. Palveluntarjoaja pyrkii järjestämään Palvelun tietoturvan hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa täydellistä tietoturvaa.

5. Keskustelu- ja palauteosiot

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palveluntarjoajalle, Palveluntarjoajan sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille.

Asiakkaan toimittaman materiaalin tekijänoikeus säilyy Asiakkaalla. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus käyttää (ml. linkittää) ja uudelleenjulkaista korvauksetta muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan Asiakkaan Palvelun kautta julkisille alueille (kuten keskustelu- tai palautepalstalle) lähettämää tai välittämää aineistoa Palvelussa, sen markkinoinnissa, Palveluntarjoajan tiedonvälitys-, PR- tai muussa liiketoiminnassa.

Keskustelu- tai palautepalstalle toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Palveluntarjoajalla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

6. Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Palveluntarjoaja ei ole Sopimuksen osapuoli, eikä miltään osin vastaa Palvelussa esitellyistä tuotteista. Vastuu tuotteista annetuista tiedoista ja sopimusehdoista sekä Myyntisopimuksesta on yksin Myyjällä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

7. Reklamaatiot

Asiakkaan tulee osoittaa hyödykettä tai palvelutuotetta, Myyjän antamia Palvelun kautta saatavilla olevia tietoja sekä Sopimusta koskevat reklamaatiot Myyjälle.

Palvelua koskevat reklamaatiot Asiakas voi osoittaa Palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen: info@friendsin.fi

8. Muuta

8.1 Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.2.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.

8.2 Muutokset

Palveluntarjoaja on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan Palvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä. Muutokset tulevat voimaan kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivulla ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

8.3 Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on osapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy.

8.4 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa.

Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa tästä www.kuluttajariita.fi.

Tilaa uutiskirje

Saat tietoa Porukan tulevista kilpailutuksista!

Rekisteröitymällä hyväksyt käyttöehtomme